Algemene Deelnamevoorwaarden Winactie

Laatst gewijzigd: 1 oktober 2021

 

1. Begrippen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Deelnemer: de persoon die deelneemt aan een Actie van Swiss Sense;
 • Actie(s): een winactie uitgeschreven door Swiss Sense B.V., Jagersveld 15, 5405 BW, Uden, Nederland;
 • Swiss Sense: Swiss Sense B.V., Jagersveld 15, 5405 BW, Uden, Nederland.

 

2. Toepasselijkheid

 1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op alle Acties georganiseerd door Swiss Sense.
 2. Door deelname aan de Actie verklaart Deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.

 

3. Deelname

 1. Om deel te mogen nemen, moet een Deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar en woonachtig zijn in België, Nederland, Duitsland of Oostenrijk. Alle andere Deelnemers zijn uitgesloten van deelname.
 2. Deelname aan de online activatie is ongelimiteerd, tenzij uit de specifieke Actie of actievoorwaarden anders blijkt.
 3. Medewerkers van Swiss Sense en aan haar gelieerde vennootschappen en overige personen die zijn betrokken bij de organisatie van de Actie zijn uitgesloten van deelname.

 

4. Prijzen

 1. Alle prijzen zijn persoonsgebonden en staan op naam van de winnaar. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijs verbonden voorwaarden, wordt de prijs niet uitgekeerd. Swiss Sense is in dit geval gerechtigd een andere winnaar te trekken of de prijs opnieuw ter beschikking te stellen.
 2. De prijzen zijn niet inwisselbaar voor contanten of andere in lid 1 van dit artikel genoemde prijzen dan wel andere diensten of producten van Swiss Sense.
 3. De prijzen worden uitgereikt in bruto verkoopprijzen. Swiss Sense handhaaft hiervoor de standaard adviesverkoopprijzen die op dat moment actueel zijn. Kortingen en/of acties gelden niet op deze prijzen.
 4. De prijzen worden toegekend in de staat waarin ze zich bevinden. Swiss Sense is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijzen noch voor eventuele schade bij de levering (verzending) van de prijs, tenzij anders overeengekomen.
 5. De Deelnemer verliest het recht op zijn prijs, indien hij deze niet binnen de twee maanden na berichtgeving van het winnen van de wedstrijd opgehaald dan wel geïnd heeft.
 6. Er wordt maximaal één prijs toegekend per adres waar meerdere personen samenwonen als gezin.

 

5. Kennisgeving van de uitslag

 1. De winnaar(s) van de Actie word(en)(t) per e-mail op de hoogte gesteld.
 2. Indien wij toestemming hebben van de winnaar, wordt de winnaar tevens via onze sociale mediakanalen bekend gemaakt.
 3. De winnaars worden door een jury geselecteerd op basis van het correct beantwoorden van de prijsvraag. Er worden een beperkt aantal winnaars geselecteerd. Niet iedereen die het antwoord juist heeft, wint een van de prijzen.
 4. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

 

6. Specifieke actievoorwaarden

 1. Naast deze Algemene Actievoorwaarden, zullen in bepaalde gevallen specifieke actievoorwaarden van toepassing zijn ten aanzien van de deelname aan de betreffende actie. Eventuele Specifieke voorwaarden worden door Swiss Sense bekend gemaakt bij promotie van de actie.
 2. Voor zover enige bepaling in deze Algemene Actievoorwaarden strijdig is of blijkt te zijn met enige bepaling in de specifieke actievoorwaarden dan prevaleert steeds de bepaling in de specifieke actievoorwaarden.

 

7. Persoonsgegevens en gegevensverwerking

 1. Door de deelname aan een Actie, geven Deelnemers toestemming tot verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de Actie. De persoonsgegevens worden gebruikt om uitvoering te geven aan de Actie. De persoonsgegevens van Deelnemers worden vertrouwelijk behandeld (Privacy Statement).
 2. Het kan zijn dat bekendmaking van de winnaar op onze sociale mediakanalen onderdeel is van de actievoorwaarden. De Deelnemer wordt hiervan vooraf in kennis gesteld, doordat Swiss Sense dit in haar actievoorwaarden opneemt.
 3. Gegevens die opgegeven worden bij deelname aan de Actie of die in het kader van de deelname anderszins in het bezit van Swiss Sense komen, worden opgeslagen in de database van Swiss Sense en eventueel aan je sociale-media-account (b.v. Facebook) gekoppeld. Deze informatie kan worden gebruikt voor het doen van gerichte aanbiedingen van Swiss Sense of gerichte communicatie door Swiss Sense op sociale media (b.v. Facebook) of display advertising. Indien er toestemming is gegeven voor het toezenden van de nieuwsbrief, kunnen de hierboven bedoelde persoonsgegevens ook worden gebruikt om de nieuwsbrief aan jouw interesses aan te passen en je specifiek voor jou interessante aanbiedingen te kunnen tonen.

 

8. Aansprakelijkheid

 1. Deelname geschiedt op eigen risico van de Deelnemer behoudens dwingend recht.
 2. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juiste invoer en de verzending van gegevens.
 3. Swiss Sense, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor alle uit de Actie voortvloeiende handelingen.

 

9. Vragen en klachten

Voor vragen en/of klachten kunt u contact opnemen met onze klantenservice via het contactformulier op de website. Wij proberen om binnen 7 kalenderdagen nadat wij jouw klacht hebben ontvangen op jouw klacht te reageren. 

 

10. Slotbepalingen

 1. Swiss Sense behoudt zich te allen tijde het recht voor, zonder voorafgaande of nadere kennisgave:
 • Deelnemers uit te sluiten van deelname aan de Actie indien zij van mening is dat deze misbruik maken van de Actie, niet conform deze actievoorwaarden handelen, frauduleus handelen en/of de Actie onrechtmatig trachten te beïnvloeden;
 • wijzigingen en verbeteringen op de Actie aan te brengen of de toegang tot de Actie te beperken en/of te beëindigen. Een eventuele herziene versie van de actievoorwaarden zal op de website worden geplaatst voorzien van een datum;
 • deze actievoorwaarden, overige voorwaarden en de prijzen te wijzigen of de Actie voortijdig te beëindigen; voor zover zij dat naar eigen goeddunken noodzakelijk acht.
 1. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Swiss Sense.
 2. Op de actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.